GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektu údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom,

 • jaké údaje shromažďujeme,
 • jak s těmito údaji nakládáme,
 • na základě jakých právních základů osobní data zpracováváme a k jakým účelům osobní data využíváme,
 • komu jsme oprávnění tyto osobní údaje poskytnout,
 • jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů,
 • kde lze získat informace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste se seznámili s obsahem těchto informací o zpracování osobních údajů („Informace“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Totožnost správce: Jarmila Čípková – Studio Pilates Blansko („správce“)

Kontaktní údaje správce:

kontaktní adresa: Sloup 228, 679 13 Sloup v Mor. krasu

kontaktní mail: pilatesblansko@gmail.com

kontaktní telefon: 730 800 074

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Studio Pilates Blansko, jakožto správce osobních údajů, nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou a vždy tak, aby v maximální možné míře byla zajištěna bezpečnost Vašich dat. Správce dodržuje zásady zpracování osobních údajů stanovené platnou právní úpravou a plně respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů. Právní základ pro zpracování osobních údajů: Účelem zpracování osobních údajů je:

 • nabízení obchodu, služeb, produktů
 • zasílání obchodních sdělení
 • informování o aktuálním dění ve studiu

Právním základem zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem dle článku 6 odst. 1 písm.a) nařízení GDPR.

Jde zejména o nabízení služeb, obchodu a produktů studia a šíření obchodního sdělení, a to různými informačními kanály jako např. elektronickými komunikačnímu prostředky (zejména elektronickou poštou (e-mail), zprávami zaslanými na mobilní zařízení (prostřednictvím telefonního čísla), případně prostřednictvím telefonních hovorů či webových stránek Pilates Blansko.

Za těmito účely Studio Pilates zpracovává Vaše:

 1. identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, rok narození, adresa
 2. kontaktní údaje, tj. telefon, e-mailová adresa

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím k tomu pověřených zaměstnanců správce a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Ve spojení se zpracováním osobních údajů pro účely

 1. nabízení obchodu, služeb a produktů, zasílání obchodního sdělení,
 2. informování o aktuálním dění ve studiu

Studio Pilates Blansko upozorňuje, že poskytnutí osobních údajů pro shora uvedené účely není zákonnou ani smluvní podmínkou (zákonným ani smluvním požadavkem) pro uzavření smlouvy. Není tedy Vaší povinností předmětné osobní údaje poskytnout, jakožto dát souhlas s jejich zpracováním pro shora uvedené účely. Pro vyloučení pochybností tak upozorňujeme, že udělení souhlasu není naším smluvním požadavkem a není podmíněno další trvání smlouvy (včetně poskytnutí služeb) mezi Vámi a studiem.

Dále Vás tímto upozorňujeme, že pokud sdělíte studiu souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat (blíže k tomuto v části „Právo odvolat souhlas“ v těchto informacích).

Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy k účelům:

 1. nabízení obchodu, služeb a produktů studia, zasílání sdělení na dobu 3 let
 2. informování o aktuálním dění ve studiu na dobu 3 let
 3. péče o klienty na dobu 3 let

Příjemce, kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny spolupracovníkům správce, pokud je nezbytné k plnění jejich smluvních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, a to při dodržení veškerých bezpečnostních opatření (daňové poradenství, vedení účetnictví). Osobní údaje nezveřejňujeme ani je nezpřístupňujeme třetím subjektům. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii ani mezinárodní organizaci.

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům:

Jakožto subjekt údajů máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím o:

 1. a) účelech zpracování,
 2. b) kategoriích dotčených osobních údajů,
 3. c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 4. d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li je možné určit, o kritériích použitých ke stanovení této doby,
 5. e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či právu vznést námitku proti tomuto zpracování,
 6. f) právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů),
 7. g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
 8. h) o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích zpracování.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Správce Vám poskytne kopii zpracovaných osobních údajů. Za další kopie je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Platí, že právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu:

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo též na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz:

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů

 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. b) odvolali jste souhlas na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 3. c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 4. d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 5. e) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, je-li dána zákonná výjimka, zejména pokud je zpracování osobních údajů nezbytné: a) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva unie členského státu, které se na správce vztahuje, nebo b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování:

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) popíráte přesnost osobních údajů – v takovém případě zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 2. b) zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení použití,
 3. c) správce osobní údaje nepotřebuje pro zpracování, ale Vy tyto údaje požadujete pro určení , výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů:

Jakožto subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci, je-li to technicky proveditelné. Právo ne přenositelnost údajů se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovány automatizovaně.

Realizaci práva na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo odvolat souhlas:

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste povinni studiu udělit. Máte právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený pro shora uvedené účely (či některé z nich), odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracováním Vašich osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete podepsaným písemným oznámením o odvolání souhlasu písemně na kontaktní adresu studia nebo oznámením o odvolání souhlasu formou e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail uvedený shora v těchto Informacích.

Dovolujeme si upozornit, že některé osobní údaje jsme oprávnění zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, studio ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujících Váš souhlas, k nimž byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nicméně studio může být oprávněno, případně i povinno, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu jiného právního základu (tj. jiný zákonný důvod).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen zákon/nařízení GDPR, máte právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Tímto nejsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnými právními předpisy.

DALŠÍ INFORMACE:

Způsob uplatnění práv subjektem údajů.

Jakožto subjekt osobních údajů můžete svá práva ve spojení se zpracováním osobních údajů vůči správci uplatnit kontaktováním správce na kontaktní adrese viz. shora.

Poskytování informací správcem:

Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě. Pokud však budete kontaktovat správce elektronicky na kontaktní e-mailové adrese správce. Správce Vám poskytne informace elektronicky (formou e-mailové zprávy), nepožádáte-li o poskytnutí informací v listinné podobě. Tím není dotčeno Vaše právo na nepřenositelnost údajů.

Další informace.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste povinni studiu povinni poskytnout. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že studio nebude schopno poskytnout některé služby ve spojení s marketingem.